10mm内孔槽刀杆,圆弧槽,平

10mm内孔槽刀杆,圆弧槽,平口槽,密封槽刀片切深2.2mm

10mm内孔槽刀杆切深2.2mm,圆弧槽R0.25-1.5,平口槽0.5-3mm,密封槽刀片,可定做内孔槽刀刀片

品名

内孔槽刀

用途

圆弧槽,平口槽,密封槽刀片

品牌

UNISEACP

进孔直径10mm内孔槽刀杆,切深2.2mm 圆弧槽R0.25 0.40 0.50 0.60 0.75 0.80 0.90 1.00 1.25 1.50,平口槽0.5,0.6,0.7,0.75,0.8,0.9,1.0,1.1,1.2,1.25,1.3,1.4,1.45,1.5,1.6,1.7,1.75 1.8,1.85,1.9,1.95,2.0,2.15,2,25,2.3,2.4,2.5,2.6,2.65,2.7,2.75,3mm;密封槽刀片,可定做内孔槽刀刀片。

DNR050-L10-B1.0
DNR060-L10-B1.0 DNR070-L10-B1.4 DNR075-L10-B1.4 DNR080-L10-B1.8 DNR090-L10-B2.2
DNR100-L10-B2.2 DNR110-L10-B2.2 DNR120-L10-B2.2 DNR125-L10-B2.2 DNR130-L10-B2.2
DNR140-L10-B2.2 DNR145-L10-B2.2 DNR150-L10-B2.2 DNR160-L10-B2.2 DNR170-L10-B2.2
DNR175-L10-B2.2 DNR180-L10-B2.2 DNR185-L10-B2.2 DNR190-L10-B2.2 DNR195-L10-B2.2
DNR200-L10-B2.2 DNR215-L10-B2.2 DNR225-L10-B2.2 DNR230-L10-B2.2 DNR240-L10-B2.2
DNR250-L10-B2.2 DNR260-L10-B2.2 DNR265-L10-B2.2 DNR270-L10-B2.2 DNR275-L10-B2.2
DNR300-L10-B2.2
DNL050-L10-B1.0
DNL060-L10-B1.0 DNL070-L10-B1.4 DNL075-L10-B1.4 DNL080-L10-B1.8 DNL090-L10-B2.2
DNL100-L10-B2.2 DNL110-L10-B2.2 DNL120-L10-B2.2 DNL125-L10-B2.2 DNL130-L10-B2.2
DNL140-L10-B2.2 DNL145-L10-B2.2 DNL150-L10-B2.2 DNL160-L10-B2.2 DNL170-L10-B2.2
DNL175-L10-B2.2 DNL180-L10-B2.2 DNL185-L10-B2.2 DNL190-L10-B2.2 DNL195-L10-B2.2
DNL200-L10-B2.2 DNL215-L10-B2.2 DNL225-L10-B2.2 DNL230-L10-B2.2 DNL240-L10-B2.2
DNL250-L10-B2.2 DNL260-L10-B2.2 DNL265-L10-B2.2 DNL270-L10-B2.2 DNL275-L10-B2.2
DNL300-L10-B2.2

DNR050-025L10R-B1.0
DNR080-040L10R-B1.8
DNR100-050L10R-B2.2
DNR120-060L10R-B2.2
DNR150-075L10R-B2.2
DNR160-080L10R-B2.2
DNR180-090L10R-B2.2
DNR200-100L10R-B2.2
DNR250-125L10R-B2.2
DNR300-150L10R-B2.2
DNL050-025L10R-B1.0
DNL080-040L10R-B1.8
DNL100-050L10R-B2.2
DNL120-060L10R-B2.2
DNL150-075L10R-B2.2
DNL160-080L10R-B2.2
DNL180-090L10R-B2.2
DNL200-100L10R-B2.2
DNL250-125L10R-B2.2
DNL300-150L10R-B2.2

10mm刀杆SDNR1010-L10T/SDNL1010-L10T

13MM孔刀杆SDNR1310-L10T/SDNL1310-L10T

  • 精度高
  • 材料好
  • 高效传动
  • 适用范围广