HT800 RT800 可换头钻头

发布时间:2023-09-06 金属切削,机械制造

DESCRIZIONE
00145 BASE ANELLO SVAS. FR 90 145 2,060 WN
00145 BASE ANELLO SVAS. FR 90 145 3,070 WN
00145 BASE ANELLO SVAS. FR 90 145 4,080 WN
00145 BASE ANELLO SVAS. FR 90 145 5,090 WN
00145 BASE ANELLO SVAS. FR 90 145 6,100 WN
00145 BASE ANELLO SVAS. FR 90 145 7,110 WN
00145 BASE ANELLO SVAS. FR 90 145 8,120 WN
00145 BASE ANELLO SVAS. FR 90 145 9,130 WN
00145 BASE ANELLO SVAS. FR 90 145 10,140 WN
00145 BASE ANELLO SVAS. FR 90 145 11,150 WN
00145 BASE ANELLO SVAS. FR 90 145 12,160 WN
00145 BASE ANELLO SVAS. FR 90 145 13,170 WN
00145 BASE ANELLO SVAS. FR 90 145 14,180 WN
01052 FR90 CHAMFER COLLAR
01052 FR90 CHAMFER COLLAR 7,102 COMPLETE
01052 FR90 CHAMFER COLLAR 10,140 COMPLETE
01052 FR90 CHAMFER COLLAR
01071 夹紧螺钉 / M 3X0,35 / 公司标准 ART. 1071 3.000
01071 夹紧螺钉 / M 3X0,35 / 公司标准 ART. 1071 3.006
01071 夹紧螺钉 / M 3,5X0,35 / 公司标准 ART. 1071 3.500
01071 夹紧螺钉 / M 4X0,5 / 公司标准 ART. 1071 4.000
01071 夹紧螺钉 / M 4,5X0,5 / 公司标准 ART. 1071 4.500
01071 夹紧螺钉 / M 5X0,5 / 公司标准 ART. 1071 5.000
01072 夹紧螺钉 / M 2.5 / 公司标准 ART. 1072 2.500
01072 夹紧螺钉 / M 5 / 公司标准 ART. 1072 5.000
01072 夹紧螺钉 / M 6 / 公司标准 ART. 1072 6.000
01612 Torx梅花扳手 / 公司标准 ART. 1612 5.001
01612 Torx梅花扳手 / 公司标准 ART. 1612 6.000
01612 Torx梅花扳手 / 公司标准 ART. 1612 6.001
01612 Torx梅花扳手 / 公司标准 ART. 1612 7.000
01612 Torx梅花扳手 / 公司标准 ART. 1612 7.001
01612 Torx梅花扳手 / 公司标准 ART. 1612 8.000
01612 Torx梅花扳手 / 公司标准 ART. 1612 8.001
01612 Torx梅花扳手 / 公司标准 ART. 1612 9.001
01612 Torx梅花扳手 / 公司标准 ART. 1612 10.000
01612 Torx梅花扳手 / 公司标准 ART. 1612 10.001
01612 Torx梅花扳手 / 公司标准 ART. 1612 15.000
01612 Torx梅花扳手 / 公司标准 ART. 1612 15.001
01612 Torx梅花扳手 / 公司标准 ART. 1612 20.001
01612 Torx梅花扳手 / 公司标准 ART. 1612 25.000
01612 Torx梅花扳手 / 公司标准 ART. 1612 25.001
01612 Torx梅花扳手 / 公司标准 ART. 1612 30.001
01691 夹紧螺钉 / M 3 / 公司标准 ART. 1691 3.000
01691 夹紧螺钉 / M 4 X0.5 / 公司标准 ART. 1691 4.000
01691 夹紧螺钉 / M 5 X0.5 / 公司标准 ART. 1691 5.000
01691 夹紧螺钉 / M 5 X0.5 / 公司标准 ART. 1691 5.001
01691 夹紧螺钉 / M12 X 1.5 / 公司标准 ART. 1691 6.000
01691 夹紧螺钉 / M 8 X0.75 / 公司标准 ART. 1691 8.000
01941 模具球头铣刀刀杆 / Ø 10,000 mm / 公司标准 / nickel plated ART. 1941 10.000
01941 模具球头铣刀刀杆 / Ø 12,000 mm / 公司标准 / nickel plated ART. 1941 12.000
01941 模具球头铣刀刀杆 / Ø 16,000 mm / 公司标准 / nickel plated ART. 1941 16.000
01941 模具球头铣刀刀杆 / Ø 20,000 mm / 公司标准 / nickel plated ART. 1941 20.000
01941 模具球头铣刀刀杆 / Ø 25,000 mm / 公司标准 / nickel plated ART. 1941 25.000
01941 模具球头铣刀刀杆 / Ø 32,000 mm / 公司标准 / nickel plated ART. 1941 32.000
01942 模具球头铣刀刀杆 / Ø 10,000 mm / 公司标准 / nickel plated ART. 1942 10.000
01942 模具球头铣刀刀杆 / Ø 12,000 mm / 公司标准 / nickel plated ART. 1942 12.000
01942 模具球头铣刀刀杆 / Ø 16,000 mm / 公司标准 / nickel plated ART. 1942 16.000
01942 模具球头铣刀刀杆 / Ø 20,000 mm / 公司标准 / nickel plated ART. 1942 20.000
01942 模具球头铣刀刀杆 / Ø 25,000 mm / 公司标准 / nickel plated ART. 1942 25.000
04071 夹紧螺钉 / M 1.6 / 公司标准 ART. 4071 1.600
04071 夹紧螺钉 / M 1.6 / 公司标准 ART. 4071 1.601
04071 夹紧螺钉 / M2,2 / 公司标准 ART. 4071 2.200
04071 夹紧螺钉 / M 2.2 / 公司标准 ART. 4071 2.201
04071 夹紧螺钉 / M 2.2 / 公司标准 ART. 4071 2.202
04071 夹紧螺钉 / M 2.2 / 公司标准 ART. 4071 2.203
04071 夹紧螺钉 / M2,5 / 公司标准 ART. 4071 2.500
04071 夹紧螺钉 / M2,5 / 公司标准 ART. 4071 2.501
04071 夹紧螺钉 / M2,5 / 公司标准 ART. 4071 2.502
04071 夹紧螺钉 / M 3 / 公司标准 ART. 4071 3.000
04071 夹紧螺钉 / M 3 / 公司标准 ART. 4071 3.001
04071 夹紧螺钉 / M 3 / 公司标准 ART. 4071 3.002
04071 夹紧螺钉 / M 3 / 公司标准 ART. 4071 3.003
04071 夹紧螺钉 / M3,5 / 公司标准 ART. 4071 3.500
04071 夹紧螺钉 / M4 / 公司标准 ART. 4071 4.000
04071 夹紧螺钉 / M4 / 公司标准 ART. 4071 4.001
04071 夹紧螺钉 / M4 / 公司标准 ART. 4071 4.002
04071 夹紧螺钉 / M4,5 / 公司标准 ART. 4071 4.500
04071 夹紧螺钉 / M4,5 / 公司标准 ART. 4071 4.501
04071 夹紧螺钉 / M5 / 公司标准 ART. 4071 5.000
04071 夹紧螺钉 / M5 / 公司标准 ART. 4071 5.001
04071 夹紧螺钉 / M 5 / 公司标准 ART. 4071 5.002
04071 夹紧螺钉 / M 5 / 公司标准 ART. 4071 5.003
04071 夹紧螺钉 / M 6 / 公司标准 ART. 4071 6.000
04071 夹紧螺钉 / M 6 / 公司标准 ART. 4071 6.001
04071 夹紧螺钉 / M 6 / 公司标准 ART. 4071 6.002
04105 HT800 带倒角钻头11.00mm - 11.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头11.00mm - 11.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头12.00mm - 12.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头12.00mm - 12.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头13.00mm - 13.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头13.00mm - 13.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头14.00mm - 15.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头14.00mm - 15.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头16.00mm - 17.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头16.00mm - 17.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头18.00mm - 19.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头18.00mm - 19.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头20.00mm - 21.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头20.00mm - 21.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头22.00mm - 23.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头22.00mm - 23.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头24.00mm - 25.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头24.00mm - 25.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头26.00mm - 27.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头26.00mm - 27.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头28.00mm - 29.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头28.00mm - 29.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头30.00mm - 31.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头30.00mm - 31.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头32.00mm - 35.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头32.00mm - 35.99mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头36.00mm - 40.00mm 1xD Coolant
04105 HT800 带倒角钻头36.00mm - 40.00mm 1xD Coolant
04106 HT800 带倒角钻头11.00mm - 11.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头11.00mm - 11.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头11.50mm - 11.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头11.50mm - 11.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头12.00mm - 12.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头12.00mm - 12.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头12.50mm - 12.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头12.50mm - 12.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头13.00mm - 13.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头13.00mm - 13.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头13.50mm - 13.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头13.50mm - 13.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头14.00mm - 14.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头14.00mm - 14.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头14.50mm - 14.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头14.50mm - 14.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头15.00mm - 15.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头15.00mm - 15.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头15.50mm - 15.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头15.50mm - 15.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头16.00mm - 16.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头16.00mm - 16.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头16.50mm - 16.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头16.50mm - 16.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头17.00mm - 17.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头17.00mm - 17.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头17.50mm - 17.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头17.50mm - 17.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头18.00mm - 18.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头18.00mm - 18.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头18.50mm - 18.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头18.50mm - 18.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头19.00mm - 19.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头19.00mm - 19.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头19.50mm - 19.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头19.50mm - 19.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头20.00mm - 20.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头20.00mm - 20.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头20.50mm - 20.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头20.50mm - 20.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头21.00mm - 21.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头21.00mm - 21.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头21.50mm - 21.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头21.50mm - 21.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头22.00mm - 22.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头22.00mm - 22.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头22.50mm - 22.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头22.50mm - 22.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头23.00mm - 23.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头23.00mm - 23.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头23.50mm - 23.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头23.50mm - 23.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头24.00mm - 24.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头24.00mm - 24.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头24.50mm - 24.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头24.50mm - 24.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头25.00mm - 25.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头25.00mm - 25.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头25.50mm - 25.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头25.50mm - 25.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头26.00mm - 26.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头26.00mm - 26.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头26.50mm - 26.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头26.50mm - 26.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头27.00mm - 27.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头27.00mm - 27.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头27.50mm - 27.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头27.50mm - 27.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头28.00mm - 28.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头28.00mm - 28.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头28.50mm - 28.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头28.50mm - 28.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头29.00mm - 29.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头29.00mm - 29.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头29.50mm - 29.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头29.50mm - 29.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头30.00mm - 30.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头30.00mm - 30.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头30.50mm - 30.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头30.50mm - 30.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头31.00mm - 31.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头31.00mm - 31.49mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头31.50mm - 31.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头31.50mm - 31.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头32.00mm - 32.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头32.00mm - 32.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头33.00mm - 33.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头33.00mm - 33.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头34.00mm - 34.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头34.00mm - 34.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头35.00mm - 35.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头35.00mm - 35.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头36.00mm - 36.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头36.00mm - 36.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头37.00mm - 37.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头37.00mm - 37.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头38.00mm - 38.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头38.00mm - 38.99mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头39.00mm - 40.00mm 1.5xD Coola
04106 HT800 带倒角钻头39.00mm - 40.00mm 1.5xD Coola
04107 HT800 带倒角钻头11.00mm - 11.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头11.00mm - 11.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头11.50mm - 11.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头11.50mm - 11.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头12.00mm - 12.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头12.00mm - 12.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头12.50mm - 12.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头12.50mm - 12.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头13.00mm - 13.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头13.00mm - 13.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头13.50mm - 13.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头13.50mm - 13.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头14.00mm - 14.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头14.00mm - 14.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头14.50mm - 14.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头14.50mm - 14.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头15.00mm - 15.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头15.00mm - 15.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头15.50mm - 15.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头15.50mm - 15.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头16.00mm - 16.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头16.00mm - 16.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头16.50mm - 16.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头16.50mm - 16.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头17.00mm - 17.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头17.00mm - 17.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头17.50mm - 17.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头17.50mm - 17.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头18.00mm - 18.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头18.00mm - 18.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头18.50mm - 18.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头18.50mm - 18.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头19.00mm - 19.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头19.00mm - 19.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头19.50mm - 19.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头19.50mm - 19.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头20.00mm - 20.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头20.00mm - 20.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头20.50mm - 20.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头20.50mm - 20.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头21.00mm - 21.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头21.00mm - 21.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头21.50mm - 21.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头21.50mm - 21.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头22.00mm - 22.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头22.00mm - 22.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头22.50mm - 22.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头22.50mm - 22.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头23.00mm - 23.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头23.00mm - 23.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头23.50mm - 23.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头23.50mm - 23.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头24.00mm - 24.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头24.00mm - 24.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头24.50mm - 24.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头24.50mm - 24.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头25.00mm - 25.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头25.00mm - 25.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头25.50mm - 25.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头25.50mm - 25.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头26.00mm - 26.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头26.00mm - 26.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头26.50mm - 26.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头26.50mm - 26.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头27.00mm - 27.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头27.00mm - 27.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头27.50mm - 27.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头27.50mm - 27.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头28.00mm - 28.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头28.00mm - 28.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头28.50mm - 28.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头28.50mm - 28.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头29.00mm - 29.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头29.00mm - 29.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头29.50mm - 29.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头29.50mm - 29.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头30.00mm - 30.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头30.00mm - 30.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头30.50mm - 30.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头30.50mm - 30.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头31.00mm - 31.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头31.00mm - 31.49mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头31.50mm - 31.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头31.50mm - 31.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头32.00mm - 32.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头32.00mm - 32.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头33.00mm - 33.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头33.00mm - 33.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头34.00mm - 34.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头34.00mm - 34.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头35.00mm - 35.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头35.00mm - 35.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头36.00mm - 36.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头36.00mm - 36.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头37.00mm - 37.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头37.00mm - 37.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头38.00mm - 38.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头38.00mm - 38.99mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头39.00mm - 40.00mm 3xD Coolant
04107 HT800 带倒角钻头39.00mm - 40.00mm 3xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头11.00mm - 11.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头11.00mm - 11.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头11.50mm - 11.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头11.50mm - 11.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头12.00mm - 12.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头12.00mm - 12.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头12.50mm - 12.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头12.50mm - 12.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头13.00mm - 13.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头13.00mm - 13.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头13.50mm - 13.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头13.50mm - 13.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头14.00mm - 14.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头14.00mm - 14.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头14.50mm - 14.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头14.50mm - 14.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头15.00mm - 15.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头15.00mm - 15.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头15.50mm - 15.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头15.50mm - 15.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头16.00mm - 16.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头16.00mm - 16.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头16.50mm - 16.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头16.50mm - 16.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头17.00mm - 17.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头17.00mm - 17.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头17.50mm - 17.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头17.50mm - 17.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头18.00mm - 18.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头18.00mm - 18.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头18.50mm - 18.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头18.50mm - 18.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头19.00mm - 19.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头19.00mm - 19.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头19.50mm - 19.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头19.50mm - 19.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头20.00mm - 20.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头20.00mm - 20.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头20.50mm - 20.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头20.50mm - 20.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头21.00mm - 21.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头21.00mm - 21.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头21.50mm - 21.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头21.50mm - 21.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头22.00mm - 22.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头22.00mm - 22.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头22.50mm - 22.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头22.50mm - 22.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头23.00mm - 23.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头23.00mm - 23.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头23.50mm - 23.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头23.50mm - 23.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头24.00mm - 24.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头24.00mm - 24.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头24.50mm - 24.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头24.50mm - 24.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头25.00mm - 25.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头25.00mm - 25.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头25.50mm - 25.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头25.50mm - 25.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头26.00mm - 26.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头26.00mm - 26.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头26.50mm - 26.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头26.50mm - 26.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头27.00mm - 27.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头27.00mm - 27.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头27.50mm - 27.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头27.50mm - 27.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头28.00mm - 28.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头28.00mm - 28.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头28.50mm - 28.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头28.50mm - 28.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头29.00mm - 29.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头29.00mm - 29.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头29.50mm - 29.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头29.50mm - 29.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头30.00mm - 30.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头30.00mm - 30.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头30.50mm - 30.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头30.50mm - 30.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头31.00mm - 31.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头31.00mm - 31.49mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头31.50mm - 31.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头31.50mm - 31.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头32.00mm - 32.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头32.00mm - 32.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头33.00mm - 33.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头33.00mm - 33.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头34.00mm - 34.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头34.00mm - 34.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头35.00mm - 35.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头35.00mm - 35.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头36.00mm - 36.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头36.00mm - 36.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头37.00mm - 37.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头37.00mm - 37.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头38.00mm - 38.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头38.00mm - 38.99mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头39.00mm - 40.00mm 5xD Coolant
04108 HT800 带倒角钻头39.00mm - 40.00mm 5xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头11.00mm - 11.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头11.00mm - 11.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头11.50mm - 11.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头11.50mm - 11.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头12.00mm - 12.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头12.00mm - 12.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头12.50mm - 12.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头12.50mm - 12.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头13.00mm - 13.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头13.00mm - 13.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头13.50mm - 13.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头13.50mm - 13.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头14.00mm - 14.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头14.00mm - 14.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头14.50mm - 14.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头14.50mm - 14.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头15.00mm - 15.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头15.00mm - 15.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头15.50mm - 15.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头15.50mm - 15.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头16.00mm - 16.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头16.00mm - 16.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头16.50mm - 16.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头16.50mm - 16.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头17.00mm - 17.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头17.00mm - 17.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头17.50mm - 17.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头17.50mm - 17.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头18.00mm - 18.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头18.00mm - 18.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头18.50mm - 18.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头18.50mm - 18.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头19.00mm - 19.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头19.00mm - 19.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头19.50mm - 19.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头19.50mm - 19.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头20.00mm - 20.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头20.00mm - 20.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头20.50mm - 20.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头20.50mm - 20.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头21.00mm - 21.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头21.00mm - 21.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头21.50mm - 21.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头21.50mm - 21.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头22.00mm - 22.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头22.00mm - 22.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头22.50mm - 22.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头22.50mm - 22.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头23.00mm - 23.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头23.00mm - 23.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头23.50mm - 23.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头23.50mm - 23.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头24.00mm - 24.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头24.00mm - 24.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头24.50mm - 24.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头24.50mm - 24.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头25.00mm - 25.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头25.00mm - 25.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头25.50mm - 25.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头25.50mm - 25.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头26.00mm - 26.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头26.00mm - 26.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头26.50mm - 26.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头26.50mm - 26.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头27.00mm - 27.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头27.00mm - 27.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头27.50mm - 27.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头27.50mm - 27.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头28.00mm - 28.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头28.00mm - 28.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头28.50mm - 28.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头28.50mm - 28.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头29.00mm - 29.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头29.00mm - 29.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头29.50mm - 29.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头29.50mm - 29.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头30.00mm - 30.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头30.00mm - 30.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头30.50mm - 30.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头30.50mm - 30.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头31.00mm - 31.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头31.00mm - 31.49mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头31.50mm - 31.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头31.50mm - 31.99mm 7xD Coolant
04109 HT800 带倒角钻头 7XD 33,0-33,99
04109 HT800 带倒角钻头 7XD 36,0-36,99
04109 WHT800 带倒角钻头 7XD 39,0-39,99
04110 HT800 带倒角钻头11.00mm - 11.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头11.00mm - 11.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头11.50mm - 11.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头11.50mm - 11.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头12.00mm - 12.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头12.00mm - 12.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头12.50mm - 12.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头12.50mm - 12.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头13.00mm - 13.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头13.00mm - 13.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头13.50mm - 13.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头13.50mm - 13.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头14.00mm - 14.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头14.00mm - 14.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头14.50mm - 14.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头14.50mm - 14.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头15.00mm - 15.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头15.00mm - 15.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头15.50mm - 15.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头15.50mm - 15.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头16.00mm - 16.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头16.00mm - 16.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头16.50mm - 16.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头16.50mm - 16.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头17.00mm - 17.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头17.00mm - 17.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头17.50mm - 17.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头17.50mm - 17.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头18.00mm - 18.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头18.00mm - 18.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头18.50mm - 18.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头18.50mm - 18.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头19.00mm - 19.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头19.00mm - 19.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头19.50mm - 19.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头19.50mm - 19.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头20.00mm - 20.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头20.00mm - 20.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头20.50mm - 20.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头20.50mm - 20.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头21.00mm - 21.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头21.00mm - 21.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头21.50mm - 21.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头21.50mm - 21.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头22.00mm - 22.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头22.00mm - 22.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头22.50mm - 22.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头22.50mm - 22.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头23.00mm - 23.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头23.00mm - 23.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头23.50mm - 23.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头23.50mm - 23.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头24.00mm - 24.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头24.00mm - 24.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头24.50mm - 24.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头24.50mm - 24.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头25.00mm - 25.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头25.00mm - 25.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头25.50mm - 25.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头25.50mm - 25.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头26.00mm - 26.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头26.00mm - 26.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头26.50mm - 26.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头26.50mm - 26.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头27.00mm - 27.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头27.00mm - 27.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头27.50mm - 27.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头27.50mm - 27.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头28.00mm - 28.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头28.00mm - 28.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头28.50mm - 28.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头28.50mm - 28.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头29.00mm - 29.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头29.00mm - 29.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头29.50mm - 29.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头29.50mm - 29.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头30.00mm - 30.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头30.00mm - 30.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头30.50mm - 30.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头30.50mm - 30.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头31.00mm - 31.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头31.00mm - 31.49mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头31.50mm - 31.99mm 10xD Coolan
04110 HT800 带倒角钻头31.50mm - 31.99mm 10xD Coolan
04917 扳手头LT800 Torx Bit T6 1/4 x 25 LG
04917 扳手头LT800 TORX BIT T6 1/4 x 25 LG
04917 TORX BIT EINSATZ T7 1/4 X25 LG.
04917 扳手头TORX BIT EINSATZ TX7 1/4 X 70 LG.
04917 扳手头LT800 Torx Bit T8 1/4 X 25 LG
04917 TORX BIT EINSATZ TX9 1/4 X 25 LG.
04917 LT800 Torx Bit T10 1/4 X 25 LG
04917 LT800 Torx Bit T15 1/4 x 25 LG
04917 TORX BIT EINSATZ TX20 1/4 X 25 LG.
04917 LT800 Torx Bit T25 1/4 X 25 LG
04917 TORX BIT EINSATZ TX25 1/4 X 25 LG.
04960 可转位刀片 Torx-Plus / 公司标准 ART. 4960 15.000
05242 RT800 换尖钻头 16.00mm - 17.00mm 3xD Coolant / ART. 5242 17.000
05242 RT800 换尖钻头 16.00mm - 17.00mm 3xD Coolant / ART. 5242 17.005
05242 RT800 换尖钻头 17.01mm - 17.99mm 3xD Coolant / ART. 5242 17.990
05242 RT800 换尖钻头 17.01mm - 17.99mm 3xD Coolant / ART. 5242 17.995
05242 RT800 换尖钻头 18.00mm - 19.00mm 3xD Coolant / ART. 5242 19.000
05242 RT800 换尖钻头 18.00mm - 19.00mm 3xD Coolant / ART. 5242 19.005
05242 RT800 换尖钻头 19.01mm - 20.00mm 3xD Coolant / ART. 5242 20.000
05242 RT800 换尖钻头 19.01mm - 20.00mm 3xD Coolant / ART. 5242 20.005
05242 RT800 换尖钻头 20.01mm - 21.00mm 3xD Coolant / ART. 5242 21.000
05242 RT800 换尖钻头 20.01mm - 21.00mm 3xD Coolant / ART. 5242 21.005
05242 RT800 换尖钻头 21.01mm - 22.50mm 3xD Coolant / ART. 5242 22.500
05242 RT800 换尖钻头 21.01mm - 22.50mm 3xD Coolant / ART. 5242 22.505
05242 RT800 换尖钻头 22.51mm - 24.00mm 3xD Coolant / ART. 5242 24.000
05242 RT800 换尖钻头 22.51mm - 24.00mm 3xD Coolant / ART. 5242 24.005
05242 RT800 换尖钻头 24.01mm - 25.50mm 3xD Coolant / ART. 5242 25.500
05242 RT800 换尖钻头 24.01mm - 25.50mm 3xD Coolant / ART. 5242 25.505
05242 RT800 换尖钻头 25.51mm - 27.50mm 3xD Coolant / ART. 5242 27.500
05242 RT800 换尖钻头 25.51mm - 27.50mm 3xD Coolant / ART. 5242 27.505
05242 RT800 换尖钻头 27.51mm - 29.50mm 3xD Coolant / ART. 5242 29.500
05242 RT800 换尖钻头 27.51mm - 29.50mm 3xD Coolant / ART. 5242 29.505
05242 RT800 换尖钻头 29.51mm - 32.00mm 3xD Coolant / ART. 5242 32.000
05242 RT800 换尖钻头 29.51mm - 32.00mm 3xD Coolant / ART. 5242 32.005
05242 RT800 换尖钻头 32.01mm - 34.50mm 3xD Coolant / ART. 5242 34.500
05242 RT800 换尖钻头 32.01mm - 34.50mm 3xD Coolant / ART. 5242 34.505
05242 RT800 换尖钻头 34.51mm - 37.50mm 3xD Coolant / ART. 5242 37.500
05242 RT800 换尖钻头 34.51mm - 37.50mm 3xD Coolant / ART. 5242 37.505
05242 RT800 换尖钻头 37.51mm - 40.50mm 3xD Coolant / ART. 5242 40.500
05242 RT800 换尖钻头 37.51mm - 40.50mm 3xD Coolant / ART. 5242 40.505
05243 RT800 换尖钻头 40.51mm - 17.00mm 5xD Coolant / ART. 5243 17.000
05243 RT800 换尖钻头 40.51mm - 17.00mm 5xD Coolant / ART. 5243 17.005
05243 RT800 换尖钻头 17.01mm - 17.99mm 5xD Coolant / ART. 5243 17.990
05243 RT800 换尖钻头 17.01mm - 17.99mm 5xD Coolant / ART. 5243 17.995
05243 RT800 换尖钻头 18.00mm - 19.00mm 5xD Coolant / ART. 5243 19.000
05243 RT800 换尖钻头 18.00mm - 19.00mm 5xD Coolant / ART. 5243 19.005
05243 RT800 换尖钻头 19.01mm - 20.00mm 5xD Coolant / ART. 5243 20.000
05243 RT800 换尖钻头 19.01mm - 20.00mm 5xD Coolant / ART. 5243 20.005
05243 RT800 换尖钻头 20.01mm - 21.00mm 5xD Coolant / ART. 5243 21.000
05243 RT800 换尖钻头 20.01mm - 21.00mm 5xD Coolant / ART. 5243 21.005
05243 RT800 换尖钻头 21.01mm - 22.50mm 5xD Coolant / ART. 5243 22.500
05243 RT800 换尖钻头 21.01mm - 22.50mm 5xD Coolant / ART. 5243 22.505
05243 RT800 换尖钻头 22.51mm - 24.00mm 5xD Coolant / ART. 5243 24.000
05243 RT800 换尖钻头 22.51mm - 24.00mm 5xD Coolant / ART. 5243 24.005
05243 RT800 换尖钻头 24.01mm - 25.50mm 5xD Coolant / ART. 5243 25.500
05243 RT800 换尖钻头 24.01mm - 25.50mm 5xD Coolant / ART. 5243 25.505
05243 RT800 换尖钻头 25.51mm - 27.50mm 5xD Coolant / ART. 5243 27.500
05243 RT800 换尖钻头 25.51mm - 27.50mm 5xD Coolant / ART. 5243 27.505
05243 RT800 换尖钻头 27.51mm - 29.50mm 5xD Coolant / ART. 5243 29.500
05243 RT800 换尖钻头 27.51mm - 29.50mm 5xD Coolant / ART. 5243 29.505
05243 RT800 换尖钻头 29.51mm - 32.00mm 5xD Coolant / ART. 5243 32.000
05243 RT800 换尖钻头 29.51mm - 32.00mm 5xD Coolant / ART. 5243 32.005
05243 RT800 换尖钻头 32.01mm - 34.50mm 5xD Coolant / ART. 5243 34.500
05243 RT800 换尖钻头 32.01mm - 34.50mm 5xD Coolant / ART. 5243 34.505
05243 RT800 换尖钻头 34.51mm - 37.50mm 5xD Coolant / ART. 5243 37.500
05243 RT800 换尖钻头 34.51mm - 37.50mm 5xD Coolant / ART. 5243 37.505
05243 RT800 换尖钻头 37.51mm - 40.50mm 5xD Coolant / ART. 5243 40.500
05243 RT800 换尖钻头 37.51mm - 40.50mm 5xD Coolant / ART. 5243 40.505
05248 RT800 换尖钻头 40.51mm - 17.00mm 7xD Coolant / ART. 5248 17.000
05248 RT800 换尖钻头 40.51mm - 17.00mm 7xD Coolant / ART. 5248 17.005
05248 RT800 换尖钻头 17.01mm - 17.99mm 7xD Coolant / ART. 5248 17.990
05248 RT800 换尖钻头 17.01mm - 17.99mm 7xD Coolant / ART. 5248 17.995
05248 RT800 换尖钻头 18.00mm - 19.00mm 7xD Coolant / ART. 5248 19.000
05248 RT800 换尖钻头 18.00mm - 19.00mm 7xD Coolant / ART. 5248 19.005
05248 RT800 换尖钻头 19.01mm - 20.00mm 7xD Coolant / ART. 5248 20.000
05248 RT800 换尖钻头 19.01mm - 20.00mm 7xD Coolant / ART. 5248 20.005
05248 RT800 换尖钻头 20.01mm - 21.00mm 7xD Coolant / ART. 5248 21.000
05248 RT800 换尖钻头 20.01mm - 21.00mm 7xD Coolant / ART. 5248 21.005
05248 RT800 换尖钻头 21.01mm - 22.50mm 7xD Coolant / ART. 5248 22.500
05248 RT800 换尖钻头 21.01mm - 22.50mm 7xD Coolant / ART. 5248 22.505
05248 RT800 换尖钻头 22.51mm - 24.00mm 7xD Coolant / ART. 5248 24.000
05248 RT800 换尖钻头 22.51mm - 24.00mm 7xD Coolant / ART. 5248 24.005
05248 RT800 换尖钻头 24.01mm - 25.50mm 7xD Coolant / ART. 5248 25.500
05248 RT800 换尖钻头 24.01mm - 25.50mm 7xD Coolant / ART. 5248 25.505
05248 RT800 换尖钻头 25.51mm - 27.50mm 7xD Coolant / ART. 5248 27.500
05248 RT800 换尖钻头 25.51mm - 27.50mm 7xD Coolant / ART. 5248 27.505
05248 RT800 换尖钻头 27.51mm - 29.50mm 7xD Coolant / ART. 5248 29.500
05248 RT800 换尖钻头 27.51mm - 29.50mm 7xD Coolant / ART. 5248 29.505
05248 RT800 换尖钻头 29.51mm - 32.00mm 7xD Coolant / ART. 5248 32.000
05248 RT800 换尖钻头 29.51mm - 32.00mm 7xD Coolant / ART. 5248 32.005
05248 RT800 换尖钻头 32.01mm - 34.50mm 7xD Coolant / ART. 5248 34.500
05248 RT800 换尖钻头 32.01mm - 34.50mm 7xD Coolant / ART. 5248 37.500
05248 RT800 换尖钻头 34.51mm - 37.50mm 7xD Coolant / ART. 5248 37.505
05248 RT800 换尖钻头 37.51mm - 40.50mm 7xD Coolant / ART. 5248 40.500
05248 RT800 换尖钻头 37.51mm - 40.50mm 7xD Coolant / ART. 5248 40.505