Top Notch

Top Notch 切槽刀片NG4M500RK KC730

Top Notch 切槽刀片NG4M500RK KC730

品名

切槽刀片

型号

NG4M500RK KC730

品牌

KENNMET肯纳金属

名称:
切槽刀片
型号:
NG4M500RK KC730
切削刃角:
圆角半径:
材质牌号:
KC730
材质/材料:
硬质合金
刀具涂层:
适合加工/用途:
Top Notch 切槽刀片NG4M500RK KC730
牌号名称

KC730

牌号详情描述

PVD-TiN涂层硬质合金材质耐磨性能好,刀刃具有很好的稳定性,以及耐高温性能适合航空材料的加工。

特别适合精加工应用。

ISO应用范围1 P,M,K,N,S,H
ISO应用范围2  
基体类型 硬质合金
牌号涂层 PVD TIN 涂层
牌号颜色 黄色

应用于以下刀片产品系列:

ADKT1035PDFRLC KC730 ANGT1003PPFRLGJ KC730 LFEW220408FRLN KC730 LNEU12404 KC730

CCGT060201LF KC730 CCGT060202HP KC730 CCGT060202LF KC730 CCGT060204HP KC730 CCGT060204LF KC730 CCGT09T301LF KC730 CCGT09T302HP KC730 CCGT09T302LF KC730 CCGT09T304HP KC730 CCGT09T304LF KC730 CCGT120404HP KC730 CCGT120408HP KC730 CCMT060202LF KC730 CCMT060204LF KC730 CCMT060204MF KC730 CCMT060208LF KC730 CCMT09T302LF KC730 CCMT09T304LF KC730 CCMT09T304MF KC730 CCMT09T304UF KC730 CCMT09T308LF KC730 CCMT09T308MF KC730 CCMT120408LF KC730

CDHBS4T002 KC730 CDHBS4T004 KC730 CDHBS4T0X0 KC730 CDHHS4T002L KC730 CNGG120401LF KC730 CNGG120402LF KC730 CNGG120408LF KC730 CNGG120412LF KC730 CNGP120401 KC730 CNGP120402 KC730 CNGP120404 KC730 CNGP120408 KC730 CNGP120408K KC730 CNGP120412 KC730 CNGP120416 KC730 CNHU1005 KC730

CNMA120408 KC730 CNMG090308P KC730 CNMG120404B KC730 CNMG120404LF KC730 CNMG120404P KC730 CNMG120408 KC730 CNMG120408LF KC730 CNMG120408P KC730 CNMG160612MG KC730 CNMP120404 KC730 CNMP120408 KC730 CNMP190612 KC730 CNMS120408 KC730 CNMS160608 KC730 CNMS190608 KC730 CNMS190612 KC730

CPGH09T301 KC730 CPGH09T302 KC730 CPGH09T304 KC730 CPGH09T308 KC730 CPGN120304 KC730 CPGN120308 KC730 CPGT060201K KC730 CPGT060201LF KC730 CPGT060202HP KC730 CPGT060202K KC730 CPGT060202LF KC730 CPGT060204HP KC730 CPGT060204K KC730 CPGT060204LF KC730 CPGT060208K KC730 CPGT09T302HP KC730 CPGT09T302LF KC730 CPGT09T304HP KC730 CPGT09T304LF KC730 CPMT050202LF KC730 CPMT050204LF KC730 CPMT060202LF KC730 CPMT060204LF KC730 CPMT060208LF KC730 CPMT060208MF KC730 CPMT09T302LF KC730 CPMT09T304LF KC730 CPMT09T308LF KC730 CPMT09T308MF KC730

DCGR150404 KC730 DCGR150408 KC730 DCGT070201LF KC730 DCGT070202HP KC730 DCGT070204HP KC730 DCGT11T301LF KC730 DCGT11T302HP KC730 DCGT11T304HP KC730 DCGT11T308HP KC730 DCMT070202LF KC730 DCMT070204LF KC730 DCMT11T302LF KC730 DCMT11T304LF KC730 DCMT11T304MF KC730 DCMT11T308LF KC730 DCMT11T308MF KC730 DCMT11T312MF KC730 DNGG150402LF KC730 DNGG150404LF KC730 DNGG150408LF KC730 DNGP150401 KC730 DNGP150402 KC730 DNGP150404 KC730 DNGP150404K KC730 DNGP150408 KC730 DNGP150408K KC730 DNGP150412K KC730 DNMG150404K KC730 DNMG150404P KC730 DNMG150408B KC730 DNMG150408P KC730 DNMP150404 KC730 DNMP150408 KC730 DNMS150408 KC730 DPGT070201LF KC730 DPGT070202HP KC730 DPGT070202LF KC730 DPGT070204HP KC730 DPGT070204LF KC730 DPGT11T301LF KC730 DPGT11T302LF KC730 DPGT11T304HP KC730 DPGT11T304LF KC730 DPGT11T308HP KC730 DPGT11T308LF KC730 DPMT070202LF KC730 DPMT070204LF KC730 DPMT11T304LF KC730 DPMT11T308LF KC730

KCGR110304L08 KC730 KCGR110304R08 KC730 KCGR110308L08 KC730 KCGX110301L15 KC730 KCGX110301R15 KC730 KCGX110302R15 KC730 KCGX110304L15 KC730 KCGX110304R15 KC730 KCGX110308L15 KC730 KCGX110308R15 KC730 KNGX150404L20 KC730 KNGX150404R20 KC730

NA3L4 KC730 NA3L5 KC730 NA3L6 KC730 NA3R10 KC730 NA3R4 KC730 NA3R5 KC730 NA3R6 KC730 NA3R8 KC730 NAS3L6 KC730 NAS3L8 KC730 NAS3R12 KC730 NAS3R16 KC730 NAS3R6 KC730 NAS3R8 KC730 NF3125L KC730 NF3125R KC730 NFD3125LK KC730 NFD3125RK KC730 NFD3125RKI KC730 NFD4189LK KC730 NFD4189RK KC730 NFD4250LK KC730 NFD4250RK KC730 NG1031L KC730 NG1047L KC730 NG1062L KC730 NG1094L KC730 NG2031L KC730 NG2031LK KC730 NG2031R KC730 NG2031RK KC730 NG2041L KC730 NG2041R KC730 NG2047L KC730 NG2047LK KC730 NG2047R KC730 NG2047RK KC730 NG2058L KC730 NG2058R KC730 NG2062L KC730 NG2062LK KC730 NG2062R KC730 NG2062RK KC730 NG2094L KC730 NG2094LK KC730 NG2094R KC730 NG2094RK KC730 NG2125L KC730 NG2125LK KC730 NG2125R KC730 NG2125RK KC730 NG2M080LK KC730 NG2M080RK KC730 NG2M100LK KC730 NG2M100RK KC730 NG2M120LK KC730 NG2M120RK KC730 NG2M140LK KC730 NG2M140RK KC730 NG2M150LK KC730 NG2M150RK KC730 NG2M170LK KC730 NG2M170RK KC730 NG2M175RK KC730 NG2M195RK KC730 NG2M200LK KC730 NG2M200RK KC730 NG2M220LK KC730 NG2M225LK KC730 NG2M250LK KC730 NG2M250RK KC730 NG2M275LK KC730 NG2M300LK KC730 NG2M300RK KC730 NG2M325LK KC730 NG2M325RK KC730 NG3047L KC730 NG3047LK KC730 NG3047R KC730 NG3047RK KC730 NG3062L KC730 NG3062LK KC730 NG3062R KC730 NG3062RK KC730 NG3072L KC730 NG3072LK KC730 NG3072R KC730 NG3072RK KC730 NG3078L KC730 NG3078LK KC730 NG3078R KC730 NG3078RK KC730 NG3088L KC730 NG3088R KC730 NG3094L KC730 NG3094LK KC730 NG3094R KC730 NG3094RK KC730 NG3097L KC730 NG3097R KC730 NG3105L KC730 NG3105R KC730 NG3125L KC730 NG3125LK KC730 NG3125R KC730 NG3125RK KC730 NG3142L KC730 NG3142R KC730 NG3156L KC730 NG3156LK KC730 NG3156R KC730 NG3156RK KC730 NG3185L KC730 NG3189L KC730 NG3189LK KC730 NG3189R KC730 NG3189RK KC730 NG3M100LK KC730 NG3M100RK KC730 NG3M120LK KC730 NG3M120RK KC730 NG3M150LK KC730 NG3M150RK KC730 NG3M175LK KC730 NG3M175RK KC730 NG3M200LK KC730 NG3M200RK KC730 NG3M225LK KC730 NG3M225RK KC730 NG3M250LK KC730 NG3M250RK KC730 NG3M275LK KC730 NG3M275RK KC730 NG3M300LK KC730 NG3M300RK KC730 NG3M325LK KC730 NG3M325RK KC730 NG3M400LK KC730 NG3M400RK KC730 NG3M450RK KC730 NG4125L KC730 NG4125LK KC730 NG4125R KC730 NG4125RK KC730 NG4189L KC730 NG4189LK KC730 NG4189R KC730 NG4189RK KC730 NG4213L KC730 NG4213R KC730 NG4250L KC730 NG4250LK KC730 NG4250R KC730 NG4250RK KC730 NG4M500LK KC730 NG4M500RK KC730 NGD3062LK KC730 NGD3062RK KC730 NGD3094LK KC730 NGD3094RK KC730 NGD3125LK KC730 NGD3125RK KC730 NGD3189LK KC730 NGD3189RK KC730 NGD4125LK KC730 NGD4125RK KC730 NGD4189LK KC730 NGD4189RK KC730 NGD4250LK KC730 NGD4250RK KC730 NGP2031R KC730 NGP2062L KC730 NGP2062R KC730 NGP3088R KC730 NGP3125L KC730 NGP3125R KC730 NGP3156L KC730 NGP4189R KC730 NJ3010R16 KC730 NJ3014R12 KC730 NJ3020R8 KC730 NJF3005R32 KC730 NJF3006R28 KC730 NJF3007R24 KC730 NJF3008R20 KC730 NJF3009L18 KC730 NJF3009R18 KC730 NJF3010L16 KC730 NJF3010R16 KC730 NJK3005R32 KC730 NJK3006R28 KC730 NJK3007R24 KC730 NJK3008R20 KC730 NJK3009R18 KC730 NJK3010R16 KC730 NJK3012R14 KC730 NJP3010L16 KC730 NJP3010R16 KC730 NJP3014L12 KC730 NJP3014R12 KC730 NJP3020R8 KC730 NP2002RK KC730 NP2012RK KC730 NP3002RK KC730 NP3012RK KC730 NPD2002RK KC730 NPD3001RK KC730 NPD3002RK KC730 NPD3014RK KC730 NR2031L KC730 NR2031R KC730 NR2047L KC730 NR2047R KC730 NR2062L KC730 NR2062R KC730 NR3031L KC730 NR3031R KC730 NR3047L KC730 NR3047LK KC730 NR3047R KC730 NR3047RK KC730 NR3062L KC730 NR3062LK KC730 NR3062R KC730 NR3062RK KC730 NR3078L KC730 NR3078R KC730 NR3078RK KC730 NR3094L KC730 NR3094R KC730 NR4062L KC730 NR4062R KC730 NR4094L KC730 NR4094LK KC730 NR4094R KC730 NR4094RK KC730 NR4125L KC730 NR4125R KC730 NR4125RK KC730 NRD3031L KC730 NRD3031R KC730 NRD3062L KC730 NRD3062R KC730 NRD4062L KC730 NRD4062R KC730 NRD4094L KC730 NRD4094R KC730 NRD4125L KC730 NRD4125R KC730 NRP3031L KC730 NRP3031R KC730 NRP3047L KC730 NRP3047R KC730 NRP3062L KC730 NRP3062R KC730 NRP3094L KC730 NRP3094R KC730 NRP4094R KC730 NRP4125R KC730 NT1L KC730 NT2L KC730 NT2LK KC730 NT2R KC730 NT2RK KC730 NT3L KC730 NT3LK KC730 NT3R KC730 NT3RC KC730 NT3RCK KC730 NT3RK KC730 NT4L KC730 NT4LK KC730 NT4R KC730 NT4RC KC730 NT4RK KC730 NTB2LB KC730 NTB2RB KC730 NTB3LB KC730 NTB3RB KC730 NTC3L12I KC730 NTC3L16I KC730 NTC3L8I KC730 NTC3R12E KC730 NTC3R16E KC730 NTC3R18E KC730 NTC3R20E KC730 NTC3R24E KC730 NTC3R28E KC730 NTC8L12IM KC730 NTF2L KC730 NTF2R KC730 NTF3L KC730 NTF3R KC730 NTK2L KC730 NTK2R KC730 NTK3L KC730 NTK3R KC730 NTP2L KC730 NTP2R KC730 NTP3L KC730 NTP3R KC730 NTP4L KC730 NTP4R KC730

RCGT0803M0HP KC730 RCGT10T3M0HP KC730 RCGV090700 KC730 RCGW060200 KC730 RCMK040300 KC730 RCMK060400 KC730 RCMK090700 KC730 RCMK120800 KC730 RCMT060200 KC730 RCMT0602M0 KC730 RCMT0803M0 KC730 RCMT09T300 KC730 RCMT10T3M0 KC730 RCMT1204M0 KC730 RFCW150400Z KC730 RPGB070200 KC730

SCMT09T308LF KC730 SCMT09T308MF KC730 SCMT120408LF KC730 SDCW090308 KC730 SDEB080208 KC730 SEAN1504AFFNLN KC730 SEHW1204AFN KC730 SEKN1203AFFNLN KC730 SNGP120408 KC730 SNMG090308K KC730 SNMG120408 KC730 SNMG120408P KC730 SNUN120412 KC730 SPEB090308 KC730 SPGN090308 KC730 SPGN120304 KC730 SPGN120308 KC730 SPGN150408 KC730 SPGN190412 KC730 SPGT09T308LF KC730 SPGT120408LF KC730 SPMT09T308LF KC730 SPMT09T308MF KC730 SPMT120408MF KC730

T110301F KC730 T110304S KC730 TCGT110202HP KC730 TCGT110204HP KC730 TCGT16T304HP KC730 TCGT16T308HP KC730 TCMT110202LF KC730 TCMT110204LF KC730 TCMT110208LF KC730 TCMT16T304LF KC730 TCMT16T308LF KC730 TCMT16T308MF KC730 TCMT220408LF KC730 TDHB07T1202 KC730 TNGG220408LF KC730 TNGP160402 KC730 TNGP160404 KC730 TNGP160404K KC730 TNGP160408 KC730 TNMG220408 KC730 TNMG220412P KC730 TNMP220404 KC730 TNMP220408 KC730 TNMS220404 KC730 TPGN110304 KC730 TPGN110308 KC730 TPGN160301 KC730 TPGN160302 KC730 TPGN160304 KC730 TPGN160308 KC730 TPGN160312 KC730 TPGN160316 KC730 TPGN220404 KC730 TPGN220408 KC730 TPGN220412 KC730 TPGN220416 KC730 TPGR160308K KC730 TPGT090204LF KC730 TPGT110201K KC730 TPGT110202HP KC730 TPGT110202K KC730 TPGT110204HP KC730 TPGT110204K KC730 TPGT110204LF KC730 TPGT110208K KC730 TPGT16T304HP KC730 TPGT16T304LF KC730 TPGT16T308LF KC730 TPMR220408 KC730 TPMT110202LF KC730 TPMT110204LF KC730 TPMT110208LF KC730 TPMT16T304LF KC730 TPMT16T308LF KC730 TPUN160308 KC730 VBGT110301LF KC730 VBGT110302LF KC730 VBGT110304LF KC730 VBGT160401LF KC730 VBGT160402LF KC730 VBGT160404HP KC730 VBGT160404LF KC730 VBGT160408HP KC730 VBMT110302LF KC730 VBMT110304LF KC730 VBMT110308LF KC730 VBMT160402LF KC730 VBMT160404LF KC730 VBMT160408LF KC730 VCGR160402 KC730 VCGR160404 KC730 VCGR160408 KC730 VCGR160412 KC730 VCGR160416 KC730 VNGG160402LF KC730 VNGG160404LF KC730 VNGP160401 KC730 VNGP160402 KC730 VNGP160404K KC730 VNGP160408K KC730 VNGP220404 KC730 VNMG160404P KC730 VNMG160404UF KC730 VNMG160408 KC730 VNMG160408P KC730 VNMS160404 KC730 VNMS160408 KC730 WNGP080408K KC730 WNMG080404P KC730 WNMG080408 KC730 WNMG080408P KC730 WPMT040204LF KC730 WPMTS3T104LF KC730 XDCW150308R KC730 XDMT150308R KC730

 
如果您需要采购Top Notch 切槽刀片NG4M500RK KC730,可以联系我们,我公司可以提供该产品型号的具体产品参数,并为您提供一个好的价格。数控刀具是机械制造中用于切削加工的工具,又称切削工具。广义的切削工具既包括刀具,还包括磨具;同时“数控刀具”除切削用的刀片外,还包括刀杆和刀柄等附件!我公司销售车削刀具:外圆车削,内圆车削,重载车削,多任务加工;切断,外圆切槽,内圆切槽,端面切槽,仿形切削;螺纹加工刀具:螺纹车削,螺纹铣削,攻丝;铣削刀具:方肩铣、边缘铣,面铣高进给铣削,仿形铣削/轮廓铣削,切断和铣槽,整体铣削刀具和可换刀头螺纹铣削,倒角铣削;钻削刀具:可转位刀片钻头,可换头钻头,整体硬质合金钻头;镗削和铰削刀具:粗镗刀具,精镗刀具,铰刀;整体圆柄刀具:立铣刀 - 专用型 通用型,可换式铣刀头,钻头 专用型 通用型,丝锥,铰刀 。
品名 规格型号 品牌 适合加工 材质 在线联系