NC3225刀片牌号是加工什么材料的

发布时间:2023-11-06 金属切削,机械制造
牌号名称

NC3225

牌号详情描述

锻造钢零部件以及轴承钢的连续、断续加工用的通用材质 

适用于各种汽车部件加工如锻造钢、轴承钢等

新涂层技术提高了耐磨性以及耐崩刃性,有效提高了刀具寿命

ISO应用范围1 P20-P25
ISO应用范围2  
基体类型 硬质合金
牌号涂层 CVD TiCN+Al2O3+TiN涂层
牌号颜色 黑色

应用于以下产品系列:

CNMG120404 B25 NC3225 CNMG190616 B25 NC3225 CNMG120412 GR NC3225 CNMG160612 GR NC3225 CNMG160616 GR NC3225 CNMG190612 GR NC3225 CNMG190616 GR NC3225 CNMG120408 GR NC3225 CNMG120404 HM NC3225 CNMG120408 HM NC3225 CNMG120412 HM NC3225 CNMG160612 HM NC3225 CNMG120408 HR NC3225 CNMG160612 HR NC3225 CNMG160616 HR NC3225 CNMG190612 HR NC3225 CNMG190616 HR NC3225 CNMG120412 HR NC3225 CNMG120404 LP NC3225 CNMG120408 LP NC3225 CNMG120412 LP NC3225 CNMG120404 MP NC3225 CNMG120408 MP NC3225 CNMG120412 MP NC3225 CNMG120416 MP NC3225 CNMG160608 MP NC3225 CNMG160612 MP NC3225 CNMG160616 MP NC3225 CNMG190616 MP NC3225 CNMG090408 MP NC3225 CNMG120408 VB NC3225 CNMG120408 VC NC3225 CNMG120412 VC NC3225 CNMG120408 VL NC3225 CNMG120408 VM NC3225 CNMG120412 VM NC3225 CNMG190616 VM NC3225 CNMM120408 GH NC3225 CNMM120412 GH NC3225 CNMM190616 GH NC3225 CNMM190624 GH NC3225 CNMM250924 GH NC3225 CNMM250924 HG NC3225 CNMM250924 HH NC3225 CNMM190616 HP NC3225 CNMM190624 HP NC3225 CNMM250924 HP NC3225 CNMM250924 HV NC3225 CNMM250924 HX NC3225 CNMM190624 VH NC3225 CNMM250924 VH NC3225 CNMM250924 X279 NC3225 DNMG150608 GR NC3225 DNMG150612 GR NC3225 DNMG110404 HM NC3225 DNMG110408 HM NC3225 DNMG150608 HM NC3225 DNMG150612 HM NC3225 DNMG150608 HR NC3225 DNMG150612 HR NC3225 DNMG150604 LP NC3225 DNMG150608 LP NC3225 DNMG150612 LP NC3225 DNMG150612 LW NC3225 DNMG110404 MP NC3225 DNMG110408 MP NC3225 DNMG150604 MP NC3225 DNMG150608 MP NC3225 DNMG150612 MP NC3225 DNMG150604 VB NC3225 DNMG150608 VB NC3225 DNMG150608 VL NC3225 DNMG110412 VM NC3225 DNMG150608 VP2 NC3225 DNMX150604L SH NC3225 DNMX150608L SH NC3225 DNMX150604R SH NC3225 DNMX150608R SH NC3225 KNUX160405L 11 NC3225 KNUX160405R 11 NC3225 KNUX160410R 11 NC3225 KNUX160410R 12 NC3225 KNUX160405R 12 NC3225 SNMG120408 HM NC3225 SNMG190612 HR NC3225 SNMG120404 LP NC3225 SNMG120408 LP NC3225 SNMG120412 LP NC3225 SNMG120404 MP NC3225 SNMG120408 MP NC3225 SNMG120412 MP NC3225 SNMG120416 MP NC3225 SNMG250924 VR NC3225 SNMM120412 GH NC3225 SNMM190616 GH NC3225 SNMM190624 GH NC3225 SNMM250924 GH NC3225 SNMM250924 HG NC3225 SNMM250924 HH NC3225 SNMM190616 HP NC3225 SNMM190624 HP NC3225 SNMM250924 HP NC3225 SNMM250924 HV NC3225 SNMM250924 HX NC3225 SNMM250924 TX135 NC3225 SNMM190624 VH NC3225 SNMM250924 VH NC3225 SNMM250924 X271 NC3225 SNMM250924 X279 NC3225 SNMM250924 X280 NC3225 SNMM250924 X287 NC3225 SNMM250924 X559 NC3225 TNMG160408 GR NC3225 TNMG160412 GR NC3225 TNMG160404 HM NC3225 TNMG160408 HM NC3225 TNMG160404 LP NC3225 TNMG160408 LP NC3225 TNMG160404 MP NC3225 TNMG160408 MP NC3225 TNMG160412 MP NC3225 TNMG220408 MP NC3225 TNMM220412 GH NC3225 TNMX160404L SH NC3225 TNMX160408L SH NC3225 TNMX160404R SH NC3225 TNMX160408R SH NC3225 VNMG160404 MP NC3225 VNMG160408 MP NC3225 VNMG160412 MP NC3225 WNMG080408 GR NC3225 WNMG080412 GR NC3225 WNMG060408 HM NC3225 WNMG080408 HM NC3225 WNMG080408 HR NC3225 WNMG080412 HR NC3225 WNMG080404 LP NC3225 WNMG080408 LP NC3225 WNMG080412 LP NC3225 WNMG060404 MP NC3225 WNMG080404 MP NC3225 WNMG080408 MP NC3225 WNMG080412 MP NC3225 WNMG080416 MP NC3225 WNMG080408 VC NC3225 WNMG080408 VL NC3225 WNMG080412 VM NC3225