IC908刀片牌号是加工什么材料的

发布时间:2023-05-25 金属切削,机械制造
牌号名称

IC908

牌号详情描述

PVD ​​涂层的坚韧亚微米晶粒尺寸基材,推荐用于在各种切削速度下对钢、合金钢、奥氏体不锈钢和高温合金等材料进行的各种操作的一般用途。具有高耐磨性和耐崩裂性。

应用于铣刀片、槽刀片、车刀片、螺纹刀片、钻头、钻尖。

ISO应用范围1 (P15-P30)(M20-M30)(K20-K30)
ISO应用范围2 (H20-H30)(S10-S25)
基体类型 硬质合金
牌号涂层 PVD TiAlN+TiN
牌号颜色 黑灰色

应用于以下数控刀片产品系列:

06IR 0.50 ISO IC908 06IR 0.75 ISO IC908 06IR 1.00 ISO IC908 06IR 1.25 ISO IC908 08IR 0.50 ISO IC908 08IR 0.75 ISO IC908 08IR 1.00 ISO IC908 08IR 1.25 ISO IC908 08IR 1.50 ISO IC908 08IR 1.75 ISO IC908 08IR 14 UN IC908 08IR 18 NPT IC908 08IR 19 W IC908 08IR A 55 IC908 08IR A 60 IC908 08IRM A 60 IC908

11EL 0.35 ISO IC908 11EL 0.50 ISO IC908 11EL 0.75 ISO IC908 11EL 1.50 ISO IC908 11EL 19 W IC908 11EL 20 UN IC908 11EL A 60 IC908 11ER 0.35 ISO IC908 11ER 0.40 ISO IC908 11ER 0.50 ISO IC908 11ER 0.60 ISO IC908 11ER 0.70 ISO IC908 11ER 0.75 ISO IC908 11ER 0.80 ISO IC908 11ER 1.00 ISO IC908 11ER 1.25 ISO IC908 11ER 1.50 ISO IC908 11ER 14 W IC908 11ER 16 ACME IC908 11ER 16 UN IC908 11ER 18 UN IC908 11ER 19 W IC908 11ER 20 UN IC908 11ER 20 UNJ IC908 11ER 24 UN IC908 11ER 24 UNJ IC908 11ER 28 UN IC908 11ER 28 UNJ IC908 11ER 32 UN IC908 11ER 44 UN IC908 11ER A 55 IC908 11ER A 60 IC908

11IL 0.50 ISO IC908 11IL 0.75 ISO IC908 11IL 1.00 ISO IC908 11IL 1.25 ISO IC908 11IL 1.50 ISO IC908 11IL 1.75 ISO IC908 11IL 14 BSPT IC908 11IL 14 W IC908 11IL 16 UN IC908 11IL 18 NPT IC908 11IL 18 UN IC908 11IL 18 W IC908 11IL 2.00 ISO IC908 11IL 20 UN IC908 11IL 24 UN IC908 11IL 24 W IC908 11IL 28 UN IC908 11IL 32 UN IC908 11IL A 55 IC908 11IL A 60 IC908 11IR 0.35 ISO IC908 11IR 0.40 ISO IC908 11IR 0.50 ISO IC908 11IR 0.70 ISO IC908 11IR 0.75 ISO IC908 11IR 0.80 ISO IC908 11IR 1.00 ISO IC908 11IR 1.00 MJ IC908 11IR 1.25 ISO IC908 11IR 1.25 MJ IC908 11IR 1.50 ISO IC908 11IR 1.50 MJ IC908 11IR 1.75 ISO IC908 11IR 11 UN IC908 11IR 12 UN IC908 11IR 14 BSPT IC908 11IR 14 NPT IC908 11IR 14 NPTF IC908 11IR 14 UN IC908 11IR 14 W IC908 11IR 16 ABUT IC908 11IR 16 UN IC908 11IR 16 UNJ IC908 11IR 16 W IC908 11IR 18 NPT IC908 11IR 18 NPTF IC908 11IR 18 PG IC908 11IR 18 UN IC908 11IR 18 UNJ IC908 11IR 18 W IC908 11IR 19 BSPT IC908 11IR 19 W IC908 11IR 2.00 ISO IC908 11IR 2.00 MJ IC908 11IR 2.5 ISO IC908 11IR 20 ABUT IC908 11IR 20 UN IC908 11IR 20 UNJ IC908 11IR 20 W IC908 11IR 24 UN IC908 11IR 24 UNJ IC908 11IR 24 W IC908 11IR 28 UN IC908 11IR 28 UNJ IC908 11IR 32 UN IC908 11IR 32 UNJ IC908 11IR A 55 IC908 11IR A 60 IC908 11IRB 0.50 ISO IC908 11IRB 0.75 ISO IC908 11IRB 0.80 ISO IC908 11IRB 1.00 ISO IC908 11IRB 1.00 MJ IC908 11IRB 1.25 ISO IC908 11IRB 1.50 ISO IC908 11IRB 1.50 MJ IC908 11IRB 1.75 ISO IC908 11IRB 12 UN IC908 11IRB 14 UN IC908 11IRB 14 UNJ IC908 11IRB 14 W IC908 11IRB 16 UN IC908 11IRB 16 W IC908 11IRB 18 NPT IC908 11IRB 18 NPTF IC908 11IRB 18 UN IC908 11IRB 18 W IC908 11IRB 19 BSPT IC908 11IRB 19 W IC908 11IRB 20 UN IC908 11IRB 20 W IC908 11IRB 24 UN IC908 11IRB 24 UNJ IC908 11IRB 24 W IC908 11IRB 28 UN IC908 11IRB 28 W IC908 11IRB 32 UN IC908 11IRB 32 UNJ IC908 11IRM 0.50 ISO IC908 11IRM 0.75 ISO IC908 11IRM 1.00 ISO IC908 11IRM 1.25 ISO IC908 11IRM 1.50 ISO IC908 11IRM 1.75 ISO IC908 11IRM 2.00 ISO IC908 11IRM A 60 IC908

16EL 0.35 ISO IC908 16EL 0.40 ISO IC908 16EL 0.50 ISO IC908 16EL 0.70 ISO IC908 16EL 0.75 ISO IC908 16EL 1.00 ISO IC908 16EL 1.25 ISO IC908 16EL 1.50 ISO IC908 16EL 1.75 ISO IC908 16EL 10 ABUT IC908 16EL 10 RND IC908 16EL 10 UN IC908 16EL 11 BSPT IC908 16EL 11 UN IC908 16EL 11 W IC908 16EL 11.5 NPT IC908 16EL 12 ABUT IC908 16EL 12 STACME IC908 16EL 12 UN IC908 16EL 12 UNJ IC908 16EL 12 W IC908 16EL 13 UN IC908 16EL 14 BSPT IC908 16EL 14 NPT IC908 16EL 14 UNJ IC908 16EL 14 W IC908 16EL 16 ABUT IC908 16EL 16 UN IC908 16EL 16 UNJ IC908 16EL 18 UN IC908 16EL 18 W IC908 16EL 19 BSPT IC908 16EL 19 W IC908 16EL 2 SAGE IC908 16EL 2.00 ISO IC908 16EL 2.50 ISO IC908 16EL 20 UN IC908 16EL 20 UNJ IC908 16EL 24 UN IC908 16EL 28 UN IC908 16EL 28 UNJ IC908 16EL 3 TR IC908 16EL 3.00 ISO IC908 16EL 32 UN IC908 16EL 40 UN IC908 16EL 6 STACME IC908 16EL 8 ACME IC908 16EL 8 API RD IC908 16EL 8 RND IC908 16EL 8 STACME IC908 16EL 8 UN IC908 16EL A 60 IC908 16EL AG 55 IC908 16EL AG 60 IC908 16EL G 60 IC908 16ER 0.35 ISO IC908 16ER 0.40 ISO IC908 16ER 0.45 ISO IC908 16ER 0.50 ISO IC908 16ER 0.60 ISO IC908 16ER 0.70 ISO IC908 16ER 0.75 ISO IC908 16ER 0.75 ISO 3M IC908 16ER 0.80 ISO IC908 16ER 1.00 ISO IC908 16ER 1.00 ISO 3M IC908 16ER 1.00 ISO-J IC908 16ER 1.00 MJ IC908 16ER 1.25 ISO IC908 16ER 1.25 MJ IC908 16ER 1.5 TR IC908 16ER 1.50 ISO IC908 16ER 1.50 ISO 2M IC908 16ER 1.50 MJ IC908 16ER 1.75 ISO IC908 16ER 10 ABUT IC908 16ER 10 ACME IC908 16ER 10 API RD IC908 16ER 10 RND IC908 16ER 10 STACME IC908 16ER 10 UN IC908 16ER 10 UNJ IC908 16ER 10 W IC908 16ER 11 BSPT IC908 16ER 11 UN IC908 16ER 11 UNJ IC908 16ER 11 W IC908 16ER 11.5 NPT IC908 16ER 11.5 NPTF IC908 16ER 11.5 UN IC908 16ER 12 ABUT IC908 16ER 12 ACME IC908 16ER 12 STACME IC908 16ER 12 UN IC908 16ER 12 UN 2M IC908 16ER 12 UNJ IC908 16ER 12 W IC908 16ER 13 UN IC908 16ER 13 UNJ IC908 16ER 14 BSPT IC908 16ER 14 NPT IC908 16ER 14 NPTF IC908 16ER 14 UN IC908 16ER 14 UN 2M IC908 16ER 14 UNJ IC908 16ER 14 W IC908 16ER 14 W 2M IC908 16ER 16 ABUT IC908 16ER 16 ACME IC908 16ER 16 PG IC908 16ER 16 STACME IC908 16ER 16 UN IC908 16ER 16 UN 2M IC908 16ER 16 UNJ IC908 16ER 16 W IC908 16ER 18 NPT IC908 16ER 18 NPTF IC908 16ER 18 PG IC908 16ER 18 UN IC908 16ER 18 UNJ IC908 16ER 18 W IC908 16ER 19 BSPT IC908 16ER 19 W IC908 16ER 2 SAGE IC908 16ER 2 TR IC908 16ER 2.00 ISO IC908 16ER 2.00 ISO 2M IC908 16ER 2.00 MJ IC908 16ER 2.50 ISO IC908 16ER 20 ABUT IC908 16ER 20 PG IC908 16ER 20 UN IC908 16ER 20 UNJ IC908 16ER 20 W IC908 16ER 22 W IC908 16ER 24 UN IC908 16ER 24 UNJ IC908 16ER 24 W IC908 16ER 26 W IC908 16ER 27 NPT IC908 16ER 27 NPTF IC908 16ER 28 BSPT IC908 16ER 28 UN IC908 16ER 28 UNJ IC908 16ER 28 W IC908 16ER 3 TR IC908 16ER 3.00 ISO IC908 16ER 32 UN IC908 16ER 32 UNJ IC908 16ER 36 UN IC908 16ER 40 UN IC908 16ER 40 UNJ IC908 16ER 48 UN IC908 16ER 56 UN IC908 16ER 6 RND IC908 16ER 6 STACME IC908 16ER 72 UN IC908 16ER 8 ACME IC908 16ER 8 API RD IC908 16ER 8 NPT IC908 16ER 8 RND IC908 16ER 8 STACME IC908 16ER 8 UN IC908 16ER 8 UNJ IC908 16ER 8 W IC908 16ER 9 UN IC908 16ER A 55 IC908 16ER A 60 IC908 16ER AG 55 IC908 16ER AG 60 IC908 16ER G 55 IC908 16ER G 60 IC908 16ERB 0.80 ISO IC908 16ERB 1.00 ISO IC908 16ERB 1.25 ISO IC908 16ERB 1.50 ISO IC908 16ERB 1.75 ISO IC908 16ERB 10 UN IC908 16ERB 10 W IC908 16ERB 11 BSPT IC908 16ERB 11 UN IC908 16ERB 11 W IC908 16ERB 11.5 NPT IC908 16ERB 12 UN IC908 16ERB 13 UN IC908 16ERB 14 BSPT IC908 16ERB 14 NPT IC908 16ERB 14 UN IC908 16ERB 14 W IC908 16ERB 16 UN IC908 16ERB 16 W IC908 16ERB 18 NPT IC908 16ERB 18 UN IC908 16ERB 19 W IC908 16ERB 2.00 ISO IC908 16ERB 2.50 ISO IC908 16ERB 20 UN IC908 16ERB 24 UN IC908 16ERB 3.00 ISO IC908 16ERB 8 NPT IC908 16ERB 8 UN IC908 16ERB 9 UN IC908 16ERB A 60 IC908 16ERB AG 55 IC908 16ERB AG 60 IC908 16ERB G 55 IC908 16ERB G 60 IC908 16ERM 0.50 ISO IC908 16ERM 0.75 ISO IC908 16ERM 1.00 ISO IC908 16ERM 1.25 ISO IC908 16ERM 1.50 ISO IC908 16ERM 1.75 ISO IC908 16ERM 10 UN IC908 16ERM 11 BSPT IC908 16ERM 11 W IC908 16ERM 11.5 NPT IC908 16ERM 12 UN IC908 16ERM 13 UN IC908 16ERM 14 BSPT IC908 16ERM 14 NPT IC908 16ERM 14 UN IC908 16ERM 14 W IC908 16ERM 16 UN IC908 16ERM 16 W IC908 16ERM 18 NPT IC908 16ERM 18 UN IC908 16ERM 19 W IC908 16ERM 2.00 ISO IC908 16ERM 2.50 ISO IC908 16ERM 20 UN IC908 16ERM 24 UN IC908 16ERM 3.00 ISO IC908 16ERM 6 RND IC908 16ERM 8 NPT IC908 16ERM 8 RND IC908 16ERM 8 UN IC908 16ERM A 60 IC908 16ERM AG 55 IC908 16ERM AG 60 IC908 16ERM G 55 IC908 16ERM G 60 IC908

16IL 0.40 ISO IC908 16IL 0.45 ISO IC908 16IL 0.50 ISO IC908 16IL 0.75 ISO IC908 16IL 1.00 ISO IC908 16IL 1.25 ISO IC908 16IL 1.50 ISO IC908 16IL 1.75 ISO IC908 16IL 10 ABUT IC908 16IL 10 UN IC908 16IL 11 BSPT IC908 16IL 11 W IC908 16IL 11.5 NPT IC908 16IL 12 ABUT IC908 16IL 12 UN IC908 16IL 12 UNJ IC908 16IL 14 BSPT IC908 16IL 14 NPT IC908 16IL 14 NPTF IC908 16IL 14 UN IC908 16IL 14 W IC908 16IL 16 ABUT IC908 16IL 16 UN IC908 16IL 16 UNJ IC908 16IL 18 UN IC908 16IL 18 W IC908 16IL 2 SAGE IC908 16IL 2 TR IC908 16IL 2.00 ISO IC908 16IL 2.50 ISO IC908 16IL 20 UN IC908 16IL 20 W IC908 16IL 28 UN IC908 16IL 3 TR IC908 16IL 3.00 ISO IC908 16IL 6 RND IC908 16IL 8 ACME IC908 16IL 8 RND IC908 16IL 8 UN IC908 16IL 8 UNJ IC908 16IL A 60 IC908 16IL AG 55 IC908 16IL AG 60 IC908 16IL G 55 IC908 16IL G 60 IC908

16IR 0.35 ISO IC908 16IR 0.40 ISO IC908 16IR 0.50 ISO IC908 16IR 0.60 ISO IC908 16IR 0.70 ISO IC908 16IR 0.75 ISO IC908 16IR 1.00 ISO IC908 16IR 1.00 ISO 3M IC908 16IR 1.00 MJ IC908 16IR 1.25 ISO IC908 16IR 1.25 MJ IC908 16IR 1.5 TR IC908 16IR 1.50 ISO IC908 16IR 1.50 ISO 2M IC908 16IR 1.50 MJ IC908 16IR 1.75 ISO IC908 16IR 10 ABUT IC908 16IR 10 API RD IC908 16IR 10 RND IC908 16IR 10 STACME IC908 16IR 10 UN IC908 16IR 10 W IC908 16IR 11 BSPT IC908 16IR 11 UN IC908 16IR 11 W IC908 16IR 11.5 NPT IC908 16IR 11.5 NPTF IC908 16IR 11.5 UN IC908 16IR 12 ABUT IC908 16IR 12 ACME IC908 16IR 12 STACME IC908 16IR 12 UN IC908 16IR 12 UNJ IC908 16IR 12 W IC908 16IR 14 BSPT IC908 16IR 14 NPT IC908 16IR 14 NPTF IC908 16IR 14 UN IC908 16IR 14 UNJ IC908 16IR 14 W IC908 16IR 14 W 2M IC908 16IR 16 ABUT IC908 16IR 16 PG IC908 16IR 16 UN IC908 16IR 16 UNJ IC908 16IR 16 W IC908 16IR 18 NPT IC908 16IR 18 NPTF IC908 16IR 18 PG IC908 16IR 18 UN IC908 16IR 18 UNJ IC908 16IR 18 W IC908 16IR 19 W IC908 16IR 2 SAGE IC908 16IR 2 TR IC908 16IR 2.00 ISO IC908 16IR 2.00 ISO 2M IC908 16IR 2.50 ISO IC908 16IR 20 ABUT IC908 16IR 20 UN IC908 16IR 20 UNJ IC908 16IR 20 W IC908 16IR 22 W IC908 16IR 24 UN IC908 16IR 24 W IC908 16IR 26 W IC908 16IR 27 NPT IC908 16IR 28 BSPT IC908 16IR 28 UN IC908 16IR 3 TR IC908 16IR 3.00 ISO IC908 16IR 32 UN IC908 16IR 6 RND IC908 16IR 6 STACME IC908 16IR 8 ACME IC908 16IR 8 API RD IC908 16IR 8 NPT IC908 16IR 8 RND IC908 16IR 8 STACME IC908 16IR 8 UN IC908 16IR 8 UNJ IC908 16IR 8 W IC908 16IR 9 UN IC908 16IR A 55 IC908 16IR A 60 IC908 16IR AG 55 IC908 16IR AG 60 IC908 16IR G 55 IC908 16IR G 60 IC908

16IRB 1.00 ISO IC908 16IRB 1.25 ISO IC908 16IRB 1.50 ISO IC908 16IRB 1.75 ISO IC908 16IRB 10 UN IC908 16IRB 10 W IC908 16IRB 11 BSPT IC908 16IRB 11 W IC908 16IRB 11.5 NPT IC908 16IRB 12 UN IC908 16IRB 14 BSPT IC908 16IRB 14 NPT IC908 16IRB 14 UN IC908 16IRB 14 W IC908 16IRB 16 UN IC908 16IRB 16 W IC908 16IRB 18 UN IC908 16IRB 19 W IC908 16IRB 2.00 ISO IC908 16IRB 2.50 ISO IC908 16IRB 20 UN IC908 16IRB 24 UN IC908 16IRB 3.00 ISO IC908 16IRB 8 NPT IC908 16IRB 8 UN IC908 16IRB A 60 IC908 16IRB AG 55 IC908 16IRB AG 60 IC908 16IRB G 55 IC908 16IRB G 60 IC908

16IRM 1.00 ISO IC908 16IRM 1.25 ISO IC908 16IRM 1.50 ISO IC908 16IRM 1.75 ISO IC908 16IRM 11 BSPT IC908 16IRM 11 W IC908 16IRM 11.5 NPT IC908 16IRM 12 UN IC908 16IRM 14 BSPT IC908 16IRM 14 NPT IC908 16IRM 14 UN IC908 16IRM 14 W IC908 16IRM 16 UN IC908 16IRM 16 W IC908 16IRM 18 UN IC908 16IRM 2.00 ISO IC908 16IRM 2.50 ISO IC908 16IRM 20 UN IC908 16IRM 20 W IC908 16IRM 3.00 ISO IC908 16IRM 6 RND IC908 16IRM 8 NPT IC908 16IRM 8 UN IC908 16IRM A 60 IC908 16IRM AG 55 IC908 16IRM AG 60 IC908 16IRM G 55 IC908 16IRM G 60 IC908

22EL 4 ACME IC908 22EL 4 RND IC908 22EL 4 SAGE IC908 22EL 4 TR IC908 22EL 4.00 ISO IC908 22EL 5 ACME IC908 22EL 5 TR IC908 22EL 6 ACME IC908 22EL 6 TR IC908 22EL N 60 IC908 22ER 1.50 ISO 3M IC908 22ER 10 API RD 2M IC908 22ER 11 W 2M IC908 22ER 11.5 NPT 2M IC908 22ER 12 UN 2M IC908 22ER 12 UN 3M IC908 22ER 14 W 3M IC908 22ER 2.00 ISO 2M IC908 22ER 2.00 ISO 3M IC908 22ER 3 SAGE IC908 22ER 3.50 ISO IC908 22ER 4 ACME IC908 22ER 4 API 382 IC908 22ER 4 RND IC908 22ER 4 SAGE IC908 22ER 4 TR IC908 22ER 4.00 ISO IC908 22ER 4.50 ISO IC908 22ER 5 ACME IC908 22ER 5 API 403 IC908 22ER 5 BUT 0.75 IC908 22ER 5 EL 1.25 IC908 22ER 5 STACME IC908 22ER 5 TR IC908 22ER 5 UN IC908 22ER 5.00 ISO IC908 22ER 6 ABUT IC908 22ER 6 ACME IC908 22ER 6 EL 1.5 IC908 22ER 6 RND IC908 22ER 6 TR IC908 22ER 6 UN IC908 22ER 6 W IC908 22ER 7 UN IC908 22ER 7 W IC908 22ER 8 ABUT IC908 22ER N 55 IC908 22ER N 60 IC908 22ERM 3.50 ISO IC908 22ERM 4.00 ISO IC908 22ERM N 60 IC908

22IL 4 TR IC908 22IL 4.00 ISO IC908 22IL 5 ACME IC908 22IL 5 TR IC908 22IL 5.00 ISO IC908 22IL 6 TR IC908 22IL 7 UN IC908 22IL N 60 IC908 22IR 1.50 ISO 3M IC908 22IR 10 API RD 2M IC908 22IR 11 W 2M IC908 22IR 11.5 NPT 2M IC908 22IR 12 UN 2M IC908 22IR 12 UN 3M IC908 22IR 14 W 3M IC908 22IR 16 UN 3M IC908 22IR 2.00 ISO 2M IC908 22IR 2.00 ISO 3M IC908 22IR 3 SAGE IC908 22IR 3.50 ISO IC908 22IR 4 ACME IC908 22IR 4 API 382 IC908 22IR 4 RND IC908 22IR 4 SAGE IC908 22IR 4 TR IC908 22IR 4.00 ISO IC908 22IR 4.50 ISO IC908 22IR 5 ACME IC908 22IR 5 API 403 IC908 22IR 5 BUT 0.75 IC908 22IR 5 STACME IC908 22IR 5 TR IC908 22IR 5 UN IC908 22IR 5.00 ISO IC908 22IR 6 ABUT IC908 22IR 6 ACME IC908 22IR 6 EL 1.5 IC908 22IR 6 RND IC908 22IR 6 TR IC908 22IR 6 UN IC908 22IR 6.00 ISO IC908 22IR 7 UN IC908 22IR 7 W IC908 22IR 8 ABUT IC908 22IR N 55 IC908 22IR N 60 IC908 22IRM N 60 IC908 22UEIRL U 60 IC908 22UEL 6 SAGE IC908 22UER 4 ABUT IC908 22UER 5 SAGE IC908 22UER 6 SAGE IC908 22UERL 4 ACME IC908 22UERL 6 TR IC908 22UERL 7 TR IC908 22UIR 5 SAGE IC908 22UIR 6 SAGE IC908 22UIRL 6 TR IC908

27EL 3 STACME IC908 27EL 6 TR IC908 27EL 6.00 ISO IC908 27ER 11.5 NPT 3M IC908 27ER 3.00 ISO 2M IC908 27ER 4 ACME IC908 27ER 4 API 382 IC908 27ER 4 API 383 IC908 27ER 4 API 502 IC908 27ER 4 API 503 IC908 27ER 4 STACME IC908 27ER 4 UN IC908 27ER 4 W IC908 27ER 4.5 UN IC908 27ER 5.50 ISO IC908 27ER 6 TR IC908 27ER 6.00 ISO IC908 27ER 7 TR IC908 27ER 8 API RD 2M IC908 27ER 8 NPT 2M IC908 27ER 8 UN 2M IC908 27ER Q 55 IC908 27ER Q 60 IC908 27IL 4 ACME IC908 27IL 6 TR IC908 27IR 11.5 NPT 3M IC908 27IR 3.00 ISO 2M IC908 27IR 4 ACME IC908 27IR 4 API 382 IC908 27IR 4 API 383 IC908 27IR 4 STACME IC908 27IR 4 UN IC908 27IR 4 W IC908 27IR 5.50 ISO IC908 27IR 6 TR IC908 27IR 6.00 ISO IC908 27IR 8 API RD 2M IC908 27IR 8 NPT 2M IC908 27IR 8 UN 2M IC908 27IR Q 55 IC908 27IR Q 60 IC908 27UEIRL 3.5 W IC908 27UEL 3 ABUT IC908 27UERL 10 TR IC908 27UERL 3 ACME IC908 27UERL 8 TR IC908 27UERL 8.00 ISO IC908 27UERL 9 TR IC908 27UIR 3 ABUT IC908 27UIRL 10 TR IC908 27UIRL 3 ACME IC908 27UIRL 8 TR IC908 27UIRL 8.00 ISO IC908 27UIRL 9 TR IC908

3M AXKT 1304PDR IC908 3M AXKT 1304PDR-MM IC908 3M AXKT 2006PDTR IC908 ADKT 150516R-HM IC908 ADKT 150532R-HM IC908 ADKT 1505PDR HM90 IC908 ADKT 1505PDR-HM IC908 AOMT 040204-90DT IC908 AOMT 060204-45DT IC908 AOMT 060204-45HD IC908 APKT 100332TR-RM IC908 APKT 1003PDR HM90 IC908 BCR D120-QT IC908 BCR D160-QT IC908 BCR D200-QT IC908 BCR D250-QT IC908 BCR D320-CS IC908 BCR D320-QT IC908 BCR D400-CS IC908 BCR D500-CS IC908

CCGT 03X101-F1P IC908 CCGT 03X102-F1P IC908 CCGT 03X104-F1P IC908 CCGT 04T101-F1P IC908 CCGT 04T102-F1P IC908 CCGT 04T104-F1P IC908 CNHT 070305 IC908 CNHT 070310 IC908 CNHT 070315 IC908 CNMG 120408-TF IC908 CNMG 120412-TF IC908 CR D120-QF IC908 CR D160-QF IC908 CRF D160-QF IC908 CRF D200-QF IC908 DCGT 070201-PF IC908 DCGT 070201R IC908

DCGT 070202-PF IC908 DCGT 070204-PF IC908 DCGT 11T301-PF IC908 DCGT 11T302-F2M IC908 DCGT 11T302-PF IC908 DCGT 11T304-F2M IC908 DCGT 11T304-PF IC908 DCGT 11T308-PF IC908

DGL 1001J-8D IC908 DGL 2200JS-15D IC908 DGL 2200JS-6D IC908 DGL 2202C-6D IC908 DGL 2202J-6D IC908 DGL 3100JS-15D IC908 DGL 3100JS-6D IC908 DGL 3102C-6D IC908 DGL 3102J-6D IC908 DGL 4003C-4D IC908 DGL 4003J-4D IC908 DGLC 3102C-6D IC908 DGLC 4003C-4D IC908 DGN 1002J IC908 DGN 1402J IC908 DGN 1502J IC908 DGN 2002C IC908 DGN 2002Z IC908 DGN 2202C IC908 DGN 2202J IC908 DGN 2202LF IC908 DGN 2202UT IC908 DGN 2502C IC908 DGN 3002Z IC908 DGN 3003UT IC908 DGN 3102C IC908 DGN 3102J IC908 DGN 3102J IC908 DGN 3102LF IC908 DGN 3102LFT IC908 DGN 3202J IC908 DGN 4003C IC908 DGN 4003J IC908 DGN 4003UT IC908 DGN 5003C IC908 DGN 5003J IC908 DGN 5003JT IC908 DGN 5003UT IC908 DGN 6008UT IC908 DGN 6303C IC908 DGN 6303J IC908 DGN 6303JT IC908 DGNC 3102C IC908 DGNC 4003C IC908 DGNM 3202C IC908 DGNM 3202J IC908 DGR 1001J-8D IC908 DGR 1400JS-15D IC908 DGR 1400JSS-15D IC908 DGR 1402J-8D IC908 DGR 2000ZS-15D IC908 DGR 2000ZS-6D IC908 DGR 2002Z-15D IC908 DGR 2002Z-6D IC908 DGR 2200JS-15D IC908 DGR 2200JS-6D IC908 DGR 2202C-6D IC908 DGR 2202J-6D IC908 DGR 3000ZS-15D IC908 DGR 3000ZS-6D IC908 DGR 3002Z-6D IC908 DGR 3100JS-15D IC908 DGR 3100JS-6D IC908 DGR 3102C-15D IC908 DGR 3102C-6D IC908 DGR 3102J-15D IC908 DGR 3102J-6D IC908 DGR 4003C-4D IC908 DGR 4003J-4D IC908 DGRC 3102C-6D IC908 DGRC 4003C-4D IC908

DNGP 070302L-F2M IC908 DNGP 070302R-F2M IC908 DNGP 070304L-F2M IC908 DNGP 070304R-F2M IC908 DNGP 070308L-F2M IC908 DNGP 070308R-F2M IC908 DNMG 110404-VL IC908 DNMG 110408-VL IC908 DNMG 150408-VL IC908

ENHT 100408 IC908 ENHT 100410 IC908 ENHT 100415 IC908 ENHT 100420 IC908 ENHT 100425 IC908 ENHT 100430 IC908 EPGT 03X101-F1P IC908 EPGT 03X102-F1P IC908 EPGT 03X104-F1P IC908

F3P 120-IQ IC908 F3P 125-IQ IC908 F3P 130-IQ IC908 F3P 135-IQ IC908 F3P 140-IQ IC908 F3P 141-IQ IC908 F3P 142-IQ IC908 F3P 143-IQ IC908 F3P 144-IQ IC908 F3P 145-IQ IC908 F3P 146-IQ IC908 F3P 148-IQ IC908 F3P 149-IQ IC908 F3P 150-IQ IC908 F3P 155-IQ IC908 F3P 160-IQ IC908 F3P 162-IQ IC908 F3P 163-IQ IC908 F3P 164-IQ IC908 F3P 165-IQ IC908 F3P 170-IQ IC908 F3P 175-IQ IC908 F3P 180-IQ IC908 F3P 185-IQ IC908 F3P 190-IQ IC908 F3P 195-IQ IC908 F3P 200-IQ IC908 F3P 205-IQ IC908 F3P 210-IQ IC908 F3P 215-IQ IC908 F3P 220-IQ IC908 F3P 225-IQ IC908 F3P 230-IQ IC908 F3P 235-IQ IC908 F3P 240-IQ IC908 F3P 245-IQ IC908 F3P 250-IQ IC908 F3P 255-IQ IC908 FCP 040-IQ IC908 FCP 041-IQ IC908 FCP 042-IQ IC908 FCP 043-IQ IC908 FCP 044-IQ IC908 FCP 045-IQ IC908 FCP 046-IQ IC908 FCP 047-IQ IC908 FCP 048-IQ IC908 FCP 049-IQ IC908 FCP 050-IQ IC908 FCP 051-IQ IC908 FCP 052-IQ IC908 FCP 053-IQ IC908 FCP 054-IQ IC908 FCP 055-IQ IC908 FCP 056-IQ IC908 FCP 057-IQ IC908 FCP 058-IQ IC908 FCP 059-IQ IC908 FCP 060 IC908 FCP 061 IC908 FCP 062 IC908 FCP 063 IC908 FCP 064 IC908 FCP 065 IC908 FCP 066 IC908 FCP 067 IC908 FCP 068 IC908