IC910铣刀片牌号是加工什么材料的

发布时间:2023-05-25 金属切削,机械制造
牌号名称

IC910

牌号详情描述

PVD 涂层材质。以中高切削速度铣削灰铸铁和球墨铸铁的推荐选择

应用于铣刀片。

ISO应用范围1 (K15-K35)
ISO应用范围2 (P15-P30)
基体类型 硬质合金
牌号涂层 PVD AlTiN
牌号颜色 黑灰色

应用于以下数控刀片产品系列:

3M AXKT 1304PDR IC910 3M AXKT 1304PDR-MM IC910 3M AXKT 2006PDTR IC910 3M AXKT 2006PDTR-RM IC910

ADKT 150516R-HM IC910 ADKT 150524R-HM IC910 ADKT 150532R-HM IC910 ADKT 1505PDR HM90 IC910 ADKT 1505PDR-HM IC910 ADKT 1505PDTR-76 IC910 ADKT 1505PDTR-RM IC910 ADMT 1505PDR-HS IC910 APKT 100308PDTR-RM IC910 APKT 100312TR-RM IC910 APKT 1003PDR HM90 IC910 APKT 1003PDR-HM IC910 APKT 1003PDTR-76 IC910 APKT 1003PDTR-RM IC910 APKT 1604PDR-HM IC910

FDKT 1505PDTR-76 IC910 FDKT 1505PDTR-RM IC910 FF WOMT 09T320T IC910 FPKT 1003PDTR-RM IC910 H490 ANKX 170608PNTR IC910 HM90 ADKT 1505PDR IC910 HM90 ADKW 1505PDR IC910 HM90 APKT 1003PDR IC910 HM90 APKT 1003PDTR-8M IC910 HM90 APKW 1003PDR IC910 HP ADKT 190608PDTR IC910 HP ADKT 190610PDTR IC910 HP ADKT 190612PDTR IC910 HP ADKT 190624PDTR IC910 HP ADKT 190640PDTR IC910 HP ADKT 2207PDTR IC910 HP ANCT 070202 PN-R IC910 HP ANCT 070204 PN-R IC910 HP ANKT 0702 PN-R IC910 HP ANKT 0702PNTR IC910 HP ANKW 070204PNTR IC910 HTP LNHT 1606 ER IC910 LNAT 150616PN-N MM IC910 LNAT 150625PN-N MM IC910 LNAT 150632PN-N MM IC910 LNAT 1506AN-W IC910 LNAT 1506PN-W IC910 LNET 081804-TN-N IC910 LNET 082604-TN-N IC910 LNET 083004-TN-N IC910 LNET 083504-TN-N IC910 LNET 084504-TN-N IC910 LNET 123504-TN IC910 LNET 123508-TN IC910 LNET 1235-30X1-N IC910 LNET 124004-TN IC910 LNET 124008-TN IC910 LNET 1240-30X1-N IC910 LNET 124504-TN IC910 LNET 124508-TN IC910 LNET 1245-30X1-N IC910 LNET 124804-TN IC910 LNET 124808-TN IC910 LNET 1248-30X1-N IC910 LNET 125004-TN IC910 LNET 125008-TN IC910 LNET 1250-30X1-N IC910 LNET 125504-TN IC910 LNET 125508-TN IC910 LNET 125516-TN IC910 LNET 1255-30X1-N IC910 LNET 125708-TN IC910 LNET 126504-TN IC910 LNET 126508-TN IC910 LNET 127704-TN IC910 LNET 127708-TN IC910 LNHT 1106PN-N HT IC910 LNHT 1106PN-R HT IC910 LNHT 1506PN-R HT IC910 LNHT 1506PNTN HT IC910 LNKX 1106PN-N MM IC910 LNKX 1106PNTN MM IC910 LNKX 1506 1.5X45PN-N IC910 LNKX 150608AN-N PL IC910 LNKX 150608ANTN MM IC910 LNKX 150612-PNTN IC910 LNKX 1506PN-N PL IC910 LNKX 1506PNTN IC910 LNMT 1106PN-N MM IC910 LNMT 150608ANTN MM IC910 LNMT 1506PN-R HT IC910 LNMT 1506PNTN IC910 LNMT 1506PNTN-HT IC910 LNMW 1506 PNTN IC910 LNMW 150608 ANTN IC910 O45MT 050505-RM IC910 OEMT 060405AER-76 IC910 OFCT 07T3-AER IC910 OFMT 07T3-AETN IC910 OFMW 0706R10-FF IC910 OFMW 07T3-AETN IC910 ONHU 080600-N-PL IC910 ONHU 080608-TN IC910 ONHU 080608-TN-MM IC910 ONHU 0806AN-14R-W IC910 ONHU 0806AN-N-W IC910 ONHU 0806AN-R-W IC910 ONMU 080608-TN IC910 ONMU 080612-HL IC910 QDMT 120516PDTN-M IC910 QDMT 120516TN-RM IC910 QDMT 120520PDTN-M IC910 QDMT 120524PDTN-M IC910 QDMT 120532PDTN-M IC910 QDMT 1205PDTN-M IC910 QOMT 060208TN-HQ IC910 QPMT 100408PDTN IC910 QPMT 100408PDTN-M IC910 R90MT 1205-RM IC910 R90MT 43-RM IC910 RCMW 1607MO IC910 RCMW 1607-T-FW IC910 S45MT 1106AP-N IC910 S845 SXMU 1606ADTR-MM IC910 S90MT 1106PC-R IC910 SDMT 1205PDN-RM-M IC910 SDMT 1205PDR-HQ-M IC910 SDMT 12T3PDN-RM-M IC910 SDMT 1606PDR-HQ-M IC910 SEKN 1203AFTN IC910 SEKN 1203AFTN-42 IC910 SEKN 1504AFTN IC910 SEMT 12T3AFTN-76 IC910 SOMT 060204TR-HQ IC910 SPKN 1203EDTR IC910 SPMT 100404R-HQ-M IC910 SPMT 100408R-HQ-M IC910 SPMT 100408TR-HQ-M IC910 T490 LNMX 0804PN-R IC910 TNHF 1204AN-3W IC910 TNKF 1204AN-LM IC910 TNMF 1204AN-LM IC910 TPKN 2204PDTR-42 IC910 XOMT 060204T-HQ IC910 XPMT 100408-HQ IC910